EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
Aadress:
Roosikrantsi 6
Tallinn 10119

Telefon: 6449331
Faks: 6441800

e-post:
es@eki.ee

Registreerimisnumber:
80075963

Arvelduskonto:
1120045326
Swedbank


Emakeele Seltsi auliikme dr. phil. Helmi Neetari 75. sünnipäeva ettekandekoosolek
29. jaanuaril 2009 kl 14 Tallinnas EKI suures saalis
29. jaanuaril 2009 peeti Tallinnas Emakeele Seltsi ja Eesti Keele Instituudi ühine ettekandekoosolek Emakeele Seltsi auliikme Helmi Neetari 75 aasta juubeli tähistamiseks ja tema juubelit austava kogumiku „Kodukeel ja keele kodu” esitlemiseks.

Helmi Neetar kõneles ettekandes „Ajalooline teave sõnaraamatus“ oma aastatepikkusest kogemusest tööst sõnaraamatutega. Ta tõi näiteid, kuidas sõnade tähendus sõnaraamatutes / tegelikus kasutuses alates Wiedemanni sõnaraamatust on muutunud. Ta seostas sõnaraamatuinfo murdekogumisega, rõhutades, et nende paralleelne kasutus peab käsikäes käima, sest varasematest sõnaraamatutest leiab sageli tähendusi, mis aitab sõnu omavahel siduda. Esineja tõi ilmekaid näiteid Wiedemanni-aegsete neologismide kohta, sõnade paralleelvormide kohta. Sõnaraamatust ettekande pidamine oli esineja jaoks ka sümboolne, sest sõnaraamatutöö on olnud tema leivatöö ning elupikkune töökogemus õpetanud endas kahtlema ning vastuseid otsima.

Urmas Sutrop tutvustas ettekandes „Metsapoole“ muistsest maakonnast Metsapoolest lähtuvalt liivi keele ala võimalikku ulatumist ranna-alatsi tänapäeva Pärnuni või sellest kaugemalegi põhja poole. Lähtekohaks on tähelepanek, et Pärnu ümbruskonna murdekeeles on sarnaseid jooni sõnavaras ja morfoloogias liivi keelega ning et on varasemaid uurimusi, mis viitavad liivlaste asuala laiemale ulatusele. Esineja tutvustas kaartide vahendusel neid käsitlusi, mis liivlaste ala Eestini näitavad.

Vilja Oja kõneles oma ettekandes „Murdesõnavara peegeldusi” juubilarist Helmi Neetarist, tema tööst ja tegevusest. Ta tõi esile, et aastate jooksul on tema töös olnud ühendatud murdekogumine, arhiivindus, sõnaraamatutöö ja atlasetöö. Neetar on olnud õpetaja ja ta on ise õppinud, pidanud ettekandeid, avaldanud publikatsioone, kirjutanud retsensioone. Murdesõnaraamatu juures on juubilar olnud nii selle ideolooge, koostaja kui ka toimetaja. 1994. a kaitses H. Neetar doktoriväitekirja. 1970. aastatest alates on Helmi Neetar olnud seotud ka keeleatlaste koostamise töös ning Eestit esindanud.

Järgnevalt esitles Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop juubilari auks koostatud kogumikku „Kodukeel ja keele kodu“, mille on trükivalmis toimetanud Marja Kallasmaa ning Vilja Oja.