EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
Aadress:
Roosikrantsi 6
Tallinn 10119

Telefon: 6449331
Faks: 6441800

e-post:
es@eki.ee

Registreerimisnumber:
80075963

Arvelduskonto:
1120045326
HansapankSÕNAVÕISTLUS ANDIS UUED EESTI SÕNAD17. septembril kuulutasid Emakeele Selts, Euroopa Liidu Teabekeskus, Haridusministeerium, Eesti Õigustõlke Keskus ja Postimees välja sõnavõistluse, et täita lünki eestikeelses Euroopa Liidu sõnavaras.
Rahvas reageeris elavamalt, kui võistluse korraldajad oodata oskasidki. Kirju tuli 111 ja Internetis oli sõnu pakkumas käidud 546 korral. (Täpset osavõtjate arvu sellest ei saa, sest üsna paljud kordasid oma ettepanekuid või tegid pakkumisi mitmes jaos. Ligi 600 võis osavõtjaid siiski olla.) Peagu igaühel oli pakkuda mitu sõna, nii et kokku oli ettepanekuid umbes 5300 (sh korduvad).

Tulemusi vaaginud žüriisse kuulusid:

  esimees
  Mati Erelt (Emakeele Seltsi esimees, Tartu Ülikooli eesti keele professor)

  liikmed
  Erkki Bahovski (Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja)
  Tiiu Erelt (Eesti Keele Instituudi vanemteadur)
  Toomas-Hendrik Ilves (Riigikogu liige)
  Krista Kerge (Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Õigusinstituudi õppejõud)
  Peeter Kreitzberg (Riigikogu liige)
  Raivo Rammus (Eesti Õigustõlke Keskuse peatoimetaja)
  Hannes Rumm (Euroopa Liidu Teabekeskuse juhataja)
  Tõnu Tender (Haridusministeeriumi keeletalituse juhataja)

Häid ettepanekuid saabus palju, kuid žürii otsustas iga mõiste tarvis välja valida ühe sobivaima sõna. See soodustaks nende omaksvõtmist ja keeles juurdumist.


Sõnavõistluse 2002 žürii soovitab kasutusse järgmisi sõnu:

1. ad hoc-komisjoni või -komitee asemel sihtkomisjon, sihtkomitee

See komisjon moodustatakse teatavaks juhtumiks  tal on kindel eesmärk, otstarve ehk siht. Uus liitsõna on võrreldav eesti keeles juba tuntud siht-liitsõnadega, kus varem öeldi pikemalt sihtotstarbeline: sihtannetus, -asutus, -fond, -kapital, -laen, -programm, -rahastamine jm.
  Neid liitsõnu pakkusid 29 osavõtjat.


2. globaliseerumise kõrval üleilmastumine

  Esimese katse võõrsõna kõrvale omasõna leidmiseks tegi „Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999", esitades sõna maailmastumine. Kuivõrd tähendus on majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö ning vahetuse laienemine üle kogu maailma, siis eelistas žürii sõnaühendist üle ilma tehtud tuletist üleilmastumine. Vajaduse korral oleksid olemas ka tegusõnad: globaliseerima = üleilmastama, globaliseeruma = üleilmastuma.
  Seda sõna pakkusid 14 osavõtjat.
  Peale selle pidasid otsustajad heaks mõtteks ka üleilmastumise kokkutõmmet tehissõnaks ülmastumine (3 osavõtjalt).


3. (Euroopa) integratsiooni kõrval lõimimine, lõiming

Uued tuletised on tehtud väga vanast tüvest lõim : lõime metafoorse kujutluse alusel. Euroopa eri osad ühtlustuvad ja ühinevad tervikuks, mida piltlikult nagu kangast seovad lõimelõngad. Samast tüvest saame ka tarvilikud tegusõnad lõimima = integreerima ja lõimuma = integreeruma.
  Selle uudse idee esitas Ain Kaalep.


4. kriisikorralduse, -ohjelduse, -reguleerimise asemel kriisiohjamine

Tuleb väljendada rahvusvahelisi meetmeid, mille eesmärk on takistada kriisi või konflikti kontrollimatut laienemist. On otstarbekas jätta liitsõna eesosaks kriisi-, kuid võtta järelosaks ohjamine, mis otseses tähenduses on ohjadest juhtimine, piltlikult on aga tähendanud vaos ehk ohjes hoidmist ning alates 1970. aastate algusest oskussõnana ka töö konkreetset juhtimist ja korraldamist. Liitsõna kriisiohjamine peaks väljendama, et ohjad on kindlalt peos ja kriis ei pääse kontrolli alt välja.
Otse seda liitsõna pakkusid 8 osalejat, kuid ohjade motiiv esines veel paljudel teistelgi.
  Peale selle pidas žürii tarvilikuks liitsõna kriisimaandamine (kahe võistleja kriisimaandus), mis toob esile kriisi lõppfaasi.


5. nulltolerantsi asemel täisleppimatus

Žürii kaalus sõnade leppimatus ja sallimatus tähendusvarjundeid, pidades üldises mõttes sobivamaks neutraalset sõna leppimatus. Et leppimatus ühiskonnavaenuliku käitumisega peaks olema täielik, siis valiti välja eesosaga täis- tugevdatud variant täisleppimatus. Sallimatuses sisaldub juba vaenulikkust, millel puhuti võib olla negatiivne mõju. Tarvilik on ka sõna lausleppimatus, kui leppimatus saab ühiskonnas üldlevinuks. (Otse seda sõna ei olnud pakutud, küll aga muid laus-sõnu.)
Liitsõna täisleppimatus esitasid võistlusele Helgi Ilo ja Mait Talts, kuid emb-kumb liitsõnaosa  kas täis- või leppimatus  sisaldus veel mõneski ettepanekus.


6. Inglise sõnade opt-in ja opt-out asemele sobivat uudisvastet ei laekunud.

7. subsidiaarsuse kõrval lähimus, lähimuspõhimõte

See põhimõte ütleb, et valdkondades, mis ei kuulu tema ainupädevusse, võtab Euroopa Liit meetmeid vaid juhul, kui need on tõhusamad liikmesriikide omadest. Sama kehtib riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandi kohta. Tuletise lähimus (lähim + -us) pakkuja Aado Keskpaik on oma ideed selgitanud: „Termini laiem tähendus on otsustamine võimalikult inimestele lähedasel tasandil."
Sama idee sisaldub ka pakkumuses lähipädevus, lähipädevuse põhimõte, mille on teinud Jyväskylä rahvaülikooli eesti keele rühm.


8. struktuurifondide asemel tõukefondid

Sobivamat sõna vajasid neli fondi, millest rahastatakse ELi mahajäänumate piirkondade majandus- ja sotsiaalarengu kiirendamist struktuuriliste ümberkorraldustega. Senine struktuurifondid oli selle märkimiseks raskesti läbinähtav sõna. Žürii peab paremaks lahenduseks liitsõna tõukefondid, sest nende raha peab andma tõuke arengu kiirenduseks ja mahajäämusest ülesaamiseks.
  Sõna pakkusid Eduard Selge ja Silvi Nemvalts.


9. task force asemel rakkerühm ja rakkejõud

Ingliskeelne väljend task force tähendab 1) teatud ülesande täitmiseks loodud töörühma ja 2) erioperatsiooniks moodustatud väeüksust. Seni on eesti vastena proovitud töökonda, mis pole aga üldist poolehoidu leidnud. Nüüd hakkas žüriile mitmesaja ettepaneku hulgast silma ilmekas liitsõna rakkerühm, s.o rühm inimesi, kes on rakkes (= tööga kõvasti seotud, tegevuses) neile antud ülesande täitmisel.
Selle idee esitas sõnavõistlusel Endel Valdas.
Sõjaväes soovitab žürii sama idee kohaselt kasutada sõna rakkejõud. Järelosa -jõud pärineb mitmelt võistlejalt, sh kolonel Arvo Sireli pikemast kirjast, niisamuti aitas see kiri paremini aru saada väljendatavast mõistest.


10. twinning asemel mestimine

Mõiste märgib ELi liikmesriigi ametniku lähetamist kandidaatriiki nõustama kindlat projekti, töötama koos nõustatavaga. Võistlus andis värske idee kasutada selle kohta vana keeles olemasolevat sõna mestima, mis tähendab mesti lööma, mestis olema, ühel nõul tegutsema.
Kõnekeelesõnale uue, kirjakeelse tähenduse andmise idee on pakkunud Kadri Roos. Vajaduse korral saab kasutada ka tuletist mesting.

11. valitsusvälise organisatsiooni asemel vabaühendus

See on rahvusvaheline või sisemaine valitsustest sõltumatu organisatsioon, mis võib olla mitmesuguse suunitlusega. Žürii valis välja võimalikult laiatähendusliku liitsõna vabaühendus, mida pakkus 10 osavõtjat. Eesosa vaba- sisaldus veel paarikümnes ettepanekus.

12. ühenduse acquis asemel ühenduse õigustik

  See on ELi liikmesriike siduvate õigusaktide (õiguste ja kohustuste) pidevalt täienev kogum, mille Eestigi liitudes peab tervikuna üle võtma. Andres Aule on selle jaoks juba mitu aastat tagasi teinud tuletise õigustik (kogumit märkiv liide -stik), kuid see sõna on oskussõnastikes esinemisest hoolimata mitmesugustel põhjustel visalt juurdunud.
  Võistlusel tuletati õigustikku meelde 8 korral, sh tegi seda sõna esmalooja A. Aule. Žürii peab ühenduse õigustikku kõnealuse mõiste jaoks parimaks lahenduseks.Žürii tänab kõiki sõnavõistlusel osalenuid. Võistlust võib pidada kordaläinuks. Eestlased on näidanud, et nad valdavad sõnaloome mitmekesiseid vahendeid: oskavad moodustada tabavaid liitsõnu, teha uusi tuletisi, anda olemasolevatele sõnadele uusi, ülekantud tähendusi, tuua sõnu kõnekeelest kirjakeelde, meisterdada tehissõnu. Loodame, et paremad uudissõnad juurduvad kergesti ja kiiresti.

Sõnavõistluse kokkuvõtete tegemine ja edukalt osalenute austamine toimub neljapäeval, 28. novembril 2002 Eesti Keele Instituudi saalis kell 15.00.

UUSI EESTI SÕNU

  sihtkomisjon
  üleilmastumine
  lõimimine, lõiming
  kriisiohjamine
  täisleppimatus
  lähimus(põhimõte)
  tõukefondid
  rakkerühm
  rakkejõud
  mestimine (ingl twinning)
  vabaühendus
  ühenduse õigustik


Uute sõnade tegijad

1. sihtkomisjon, sihtkomitee (29 osavõtjat)

  Rainer Küngas
  Jaak Toss
  Karen Kunnas
  Lauri Leht
  Vahur Sabre
  Reedik Riit
  Juhan Javois
  Andres Soojärv
  Helle
  Matti Masing
  Ave Poom
  Anu Martin
  Merike Rebane
  Tanel Veisson
  Jaanus Kamber
  Jaan Laats
  Reedik Mägi
  Leemet Paulson
  Vallo Adamson
  Vastaja
  Joosep-Georg Järvemaa
  Kristjan Kangro
  Reet Mändar
  Aino Ingrid Sepp
  Sirje Tambaur
  Andres Aule
  Kalle Klauks
  Tõnu Otsason
  Natalja Schönfeld


2. üleilmastumine
  Kullo Vende
  Rene Ansip
  Silvi Nemvalts
  Tõnu Otsason
  Allan Alaküla
  Enn Oja
  Agu Saukas
  Malle Koor
  Jon Ender
  Jüri Baumann
  Tarmo Pikner
  Lauri Vahtre
  Jaak Umborg
  Indrek Ibrus

  ülmastumine

  Valev Tari
  Enn Esko
  Valdi Reinas

3. lõimimine, lõiming
  Ain Kaalep

4. kriisiohjamine
  Heljus-Johannes Vaher
  Riina Vällo
  Helle Vilu
  Mait Talts
  Tõnis Ohu
  Raul Johanson
  Reedik Riit
  Anti Alasi

  kriisimaandus

  Arvo Ukleika
  Enn Esko

5. täisleppimatus

  Helgi Ilo
  Mait Talts

6.         —

7. lähimus(põhimõte)

  Aado Keskpaik


  lähipädevus, lähipädevuse põhimõte  Jyväskylä rahvaülikooli eesti keele rühm

8. tõukefondid
  Eduard Selge
  Silvi Nemvalts

9. rakkerühm
  Endel Valdas

10. mestimine
  Kadri Roos

11. vabaühendus
  Inna Soone
  Leemet Paulson
  Urmas
  Andrus Lepikov
  Jaan Laats
  Igor ;))
  Jüri Ruut
  Helgi Ilo
  Matti Masing
  Kristel Toom

12. ühenduse õigustik
  Andrus Aule varem loodud sõna

Žürii otsustas anda välja 4 esimest, 4 teist ja 6 kolmandat auhinda.

I auhinna saavad: Ain Kaalep (lõimimine, lõiming), Aado Keskpaik (lähimus), Endel Valdas (rakkerühm) ja Kadri Roos (mestima)

II auhinna saavad: Helgi Ilo (täisleppimatus ja vabaühendus), Mait Talts (täisleppimatus ja kriisiohjamine), Eduard Selge (tõukefondid) ning Silvi Nemvalts (tõukerahastud ja üleilmastumine)

III auhinna saavad: Tõnu Otsason (üleilmastumine ja sihtkomisjon), Reedik Riit (kriisiohjamine ja sihtkomisjon), Jaan Laats (vabaühendus ja sihtkomisjon), Matti Masing (vabaühendus ja sihtkomisjon), Andres Aule (ühenduse õigustik ja sihtkomisjon) ning Leemet Paulson (vabaühendus ja sihtkomisjon)

Ergutusauhinna saab Jyväskylä rahvaülikooli eesti keele rühm (lähipädevus).

Žürii nimel kokkuvõtte kirjutanud Tiiu Erelt